Projekt UE

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: "Wprowadzenie nowej generacji maszyn do recyklingu tworzyw sztucznych EKOLINIA GRIND 2.0. poprzez wdrożenie wyników prac B+R przedsiębiorstwa EKOLINIA Mariusz Mieszkowicz", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę urządzeń.

  •     Zapytanie ofertowe - zadanie 3.
  •     Załącznik nr 1 - formularz oferty.
  •     Załącznik nr 2 - Zestawienie Oświadczeń Oferenta.
  •     Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych.

 

Postępowanie ofertowe 2/2017 zostało zakończone w dniu 07.08.2017 o godzinie 08:00. Dostawcy zostali wybrani.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zapraszamy do składania ofert na roboty budowlane

  •     ROBOTY BUDOWLANE - ZAPYTANIE OFERTOWE EKOLINIA
  •     ZAŁĄCZNIK NR 1
  •     ZAŁĄCZNIK NR 2
  •     ZAŁĄCZNIK NR 3
  •     POZWOLENIE NA BUDOWĘ
  •     DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 

Postępowanie ofertowe 1/2016 zostało zakończone w dniu 06.12.2016 o godzinie 10:00. Wykonawca został wybrany.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY